Welcome Malay and Vietnamese to the SKOUT Community!

We’re excited to announce our app is now available in Malay and Vietnamese on Android! In order to begin using SKOUT in Malay or Vietnamese, make sure you have the latest version of the app installed on your phone. After you have installed the most recent version of SKOUT, you will need to change the default language of your phone to either Malay or Vietnamese. Stay tuned for iOS! Follow These Steps:

Android

 1. Go to ‘Settings’ and select ‘Language & input’.
 2. Select ‘Language’.
 3. Select ‘Malay’ or ‘Vietnamese’.
languageandroid_skout.png
languageandroid1_skout.png
languageandroidvietnamese_skout.png

iPhone

 1. Go to ‘Settings’ and select ‘Language & Region’.
 2. Select ‘Language’.
 3. Select ‘Malay’ or ‘Vietnamese’.
languageiphone_skout.png
languageiphone2_skout.png
languagevietnamese_skout.png

Once you’ve changed the language in your phone settings to Malay or Vietnamese, you’re all set to start Skouting in Malay or Vietnamese! SKOUT will automatically translate into Malay or Vietnamese once you’ve designated one or the other as the default language on your phone.

AndroidMVLogin.png

NEW MALAYSIAN AND VIETNAMESE GIFTS IN THE GIFT STORE!

New Malaysian and Vietnamese gifts are in the Gift Store, including the Malaysian and Vietnamese flag! Introduce yourself to a fellow Skouter by sharing a Vietnamese or Malaysian gift.

malanadvietnanesegifts.png

Tap here to learn how to give a Gift in Skout.

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT MALAYSIA AND VIETNAM?

Chào mừng các bạn Việt Nam đến với Cộng đồng SKOUT!

Chúng tôi rất phấn khởi được thông báo rằng ứng dụng của chúng tôi hiện đã có tiếng Việt! Để bắt đầu sử dụng SKOUT bằng tiếng Việt, chắc chắn rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng trên điện thoại. Sau khi bạn cài đặt phiên bản mới nhất của SKOUT, bạn cần thay đổi ngôn ngữ mặc định của điện thoại sang tiếng Việt. Thực hiện theo các bước sau:

Android

 1. Vào ‘Cài đặt’ và chọn ‘Ngôn ngữ & nhập thông tin’.
 2. Chọn ‘Ngôn ngữ’.
 3. Chọn ‘Tiếng Việt’.
AndroidVietnamese1.png
AndroidVietnamese2.png
AndroidVietnamese3.png

iPhone

 1. Vào ‘Cài đặt’ và chọn ‘Ngôn ngữ & Vùng’.
 2. Chọn ‘Ngôn ngữ’.
 3. Chọn ‘Tiếng Việt’.
iOSVietnamese1.png
iOSVietnamese2.png
iOSVietnames3.png

Sau khi bạn đã thay đổi ngôn ngữ trong cài đặt điện thoại của mình sang tiếng Việt, bạn được cài đặt tất cả để bắt đầu Skouting bằng tiếng Việt! SKOUT sẽ tự động chuyển ngữ sang tiếng Việt sau khi bạn đã ấn định thành ngôn ngữ mặc định trên điện thoại của bạn.

AndroidVietnamesLogin.png

MÓN QUÀ VIỆT MỚI TRONG CỬA HÀNG QUÀ TẶNG!

Món quà Việt mới trong Cửa Hàng Quà Tặng, bao gồm cờ Việt Nam! Tự giới thiệu bạn với bạn bè Skouter bằng cách chia sẻ móng quà Việt.

vietnamesegifts_skout.png

Chạm vào đây để tìm hiểu cách tặng Quà trong SKOUT.